Algemene Voorwaarden

Deze website wordt beheerd door HHD AG, Sägereistrasse 27, 8152 Glattbrugg, Zwitserland. VACANDO is een merk van HHD AG.

Activiteitengebied

VACANDO verleent diensten op het gebied van marketing en electronic commerce. VACANDO treedt niet op als aanbieder van vakantie-onderkomens, maar publiceert op zijn website (www.VACANDO.com en andere domeinen) slechts de informatie betreffende vakantie-onderkomens die aanbieders VACANDO ter beschikking stellen, alsook aanbiedingen van andere toeristische dienstverleners.

In de volgende bepalingen staan de gebruiksvoorwaarden van de website VACANDO uitgelegd. Het hierna vermelde geldt logischerwijze ook voor de informatie die gebruikers bijvoorbeeld in de vorm van nieuwsbriefabonnementen krijgen. VACANDO behoudt zich het recht voor deze Algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen. De wijzigingen zijn bindend.

Door direct of indirect gebruik te maken van de internetaanbiedingen van VACANDO stemt u in met deze Algemene voorwaarden. Indien u niet akkoord gaat met een van de volgende bepalingen, mag u op geen enkele manier gebruik maken van de internetaanbiedingen van VACANDO.

Intellectueel eigendom en andere rechten

VACANDO is zowel eigenaar als exploitant van deze portal. Alle hierop vermelde merken, namen, titels, logo's, foto's, ontwerpen, teksten en andere materialen behoren toe aan een rechtspersoon binnen de Migros-Gruppe of een contractant van deze groep. Aan het opvragen, downloaden of kopiëren van pagina's kunt u geen rechten ontlenen (gebruiksrechten, intellectueel eigendom, etc.). Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming is het verboden de portal voor commerciële doeleinden (volledig of gedeeltelijk) te kopiëren, (elektronisch of op een andere manier) door te geven, te modificeren, te linken of te gebruiken.

Nieuwsbrief

Gebruikers ontvangen de nieuwsbrief alleen als ze hier uitdrukkelijk om gevraagd hebben. Nieuwsbriefabonnementen kunt u op ieder willekeurig moment stopzetten. Hoe u dit doet, leest u in de overeenkomstige nieuwsbrieven.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

VACANDO sluit elke aansprakelijkheid (inclusief nalatigheid) uit voortvloeiend uit de toegang resp. de verhinderde toegang tot de portal of een van de onderdelen en uit het gebruik daarvan. VACANDO behoudt zich het recht voor de volledige resp. een deel van de website VACANDO om technische redenen of voor onderhoudswerkzaamheden en actualisering zonder voorafgaande aankondiging buiten gebruik te stellen. VACANDO garandeert geen onafgebroken toegang tot de portal of het gebruik hiervan.

De portal bevat links naar websites van derden. Deze sites zijn niet in eigendom van VACANDO en worden ook niet door VACANDO gecontroleerd. VACANDO is zelf geen aanbieder, maar biedt aanbieders alleen de mogelijkheid aanbiedingen van vakantie-onderkomens en andere diensten op het internet te plaatsen. De op VACANDO gepubliceerde vakantie-onderkomens en aanbiedingen verwijzen telkens naar de websites en de Algemene voorwaarden van de desbetreffende aanbieder of dienstverlener. VACANDO wijst elke verantwoordelijkheid af voor de inhoud (in het bijzonder de volledigheid, het nut, waarheidsgehalte, actualiteit, kwaliteit, etc) en de naleving van de wettelijke bepalingen voor de gegevensbescherming door de exploitant van de gelinkte website. VACANDO is niet verantwoordelijk in het geval van een geschil tussen een gebruiker en een aanbieder van een gelinkte site, ongeacht de rechtsgrond.

Gebruikers van de ter beschikking gestelde informatie op de site van VACANDO dienen deze te controleren en gebruik is voor eigen risico.

Gegevensoverdracht via het internet

Het internet is een open en voor iedereen toegankelijk medium en is daarmee in principe geen veilige omgeving. Het kan voorkomen dat gegevens ten behoeve van een zakelijke transactie, boeking en/of afhandeling naar het buitenland worden verstuurd - in het beste geval naar een land met een strengere wet op de gegevensbescherming dan in Zwitserland. Zelfs wanneer afzender en ontvanger zich in Zwitserland bevinden. VACANDO is niet verantwoordelijk voor de veiligheid van de gegevens tijdens de overdracht via het internet.

Om herhaalde bezoeken te herkennen, plaatsen wij een cookie (klein gegevensbestand met configuratie-informatie) in uw computer. Met de verkregen gegevens kunnen wij onze website aantrekkelijker maken, de dienstverlening en inhoud verbeteren en u meer gebruikersgemak verschaffen. De meeste browsers zijn zo ingesteld dat ze cookies automatisch accepteren. Een web-browser kan echter ook zo worden ingesteld dat cookies worden geweigerd. Toch zijn cookies nodig voor een succesvolle boeking via het internet. Vooral onze terugbelfunctie en de controle van de boekingsgegevens zijn zonder cookies niet mogelijk. Onze informatieaanbiedingen kan u ook zonder cookies lezen. U kunt de cookies natuurlijk altijd van uw harde schijf wissen.

Verhouding tot de aanbieder

Bij de boeking van een object bij een aanbieder van vakantie-onderkomens komt het overeenkomstige verdrag uitsluitend tot stand tussen de gebruiker en de desbetreffende aanbieder; laatstgenoemde is als dienstverlener volledig onafhankelijk van VACANDO. De gebruiker is verplicht de van toepassing zijnde algemene handels- en betalingsvoorwaarden van de aanbieder te accepteren. VACANDO kan (uit naam en op rekening van de aanbieder) als incassobureau optreden. Dit maakt VACANDO niet aansprakelijk tegenover de gebruiker.

Boekingsvoorwaarden / Annulering

De algemene voorwaarden en de boekingsvoorwaardenvan de desbetreffende aanbieder zijn van kracht.
Indien u een boeking annuleert, gelden deannuleringsvoorwaarden van de desbetreffende aanbieder.

Gegevensbescherming

De persoonsgegevens van de gebruiker worden in overeenstemming met de Zwitserse wet op de gegevensbescherming geregistreerd, opgeslagen en verwerkt. De gegevens kunnen voor marketingdoeleinden worden verwerkt en gebruikt. De veiligheid van de gegevens is gegarandeerd. De verkregen persoonsgegevens worden voor de afhandeling van de afzonderlijke boeking aan de desbetreffende aanbieder doorgestuurd. De gebruiker geeft uitdrukkelijk toestemming voor het doorsturen van de gegevens. Voor de rest gelden de bepalingen van de gegevensbescherming van de afzonderlijke aanbieder.

Overdrachtsrecht

VACANDO behoudt zich het recht voor de rechten en plichten uit deze Algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen.

Toepasbaar recht/bevoegde rechtbank

Deze Algemene voorwaarden evenals alle tussen de gebruiker en VACANDO ontstane geschillen vallen onder Zwitsers recht. Klachten over VACANDO kunt u uitsluitend schriftelijk sturen naar: CH - 8152 Glattbrugg, Sägereistr. 27.

Andere algemene voorwaarden van onze partners